Andmete töötlemine

1. Mõisted
Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada.
Avalik informatsioon - avaliku teabe seaduse mõttes mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (Andmesubjekti) kohta.
Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh Isikuandmete kogumine, säilitamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.
Partner – OÜ’ga Krediidiregister lepingulises suhtes olev isik, kes kasutab OÜ Krediidiregister poolt loodud rakendusi (sisestab võlainfot, vaatab krediidiotsuse tegemiseks infot jne).
Profileerimine/skoori andmine – andmete Töötlemine eesmärgil prognoosida isiku krediidivõimekust ja kohustuste täitmist.

2. Andmete töötlemine
Andmete Töötlemisel lähtub OÜ Krediidiregister (vastutav töötleja) IKÜM’st (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusest ja muudest valdkonda reguleerivatest seadustest, juhistest ja kohtupraktikast.

Andmete Töötlemisel on OÜ Krediidiregister eesmärgiks tagada andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

Töötleme teenuse osutamise käigus järgmistest allikatest pärinevaid Isikuandmeid:
Kehtivad ja kehtetud seosed juriidiliste isikutega, äritegevusega seotud füüsiliste isikutega (nimi, isikukood, juhatuse liige, nõukogu liige, prokurist, tegelik kasusaaja, isiku muu seos ettevõttega, seotud isikud ja seotud ettevõtted (ärivõrgustik) – allikas Äriregister);
Maksevõla info (maksuvõla olemasolu, kuupäev, nõude liik, ajatamine, vaidlustamine – allikas MTA);
Maksehäire info (võlainfo olemasolu, nõudja, nõude kuupäev/lõppkuupäev, valuuta, viivise protsent, leppetrahv, maksegraafik, võlga tõendav dokument, ajatamine, valdkond, võlgnevuse summa, staatus, vaidlustamine, võlgniku kontaktandmed (e-post/telefon/aadress, indeks/elukoht), võlausaldaja kommentaar – allikas võlausaldaja võlaandmete sisestamisel, Rahvastikuregister)
Avalike Teadaannete info (kuupäev, teate liik, teate eelvaade – allikas Ametlikud Teadaanded);
Isiku isikukoodi otsinguga välja tulev kohtulahendite arv (– allikas kohtulahendite avalik süsteem Riigi Teataja);
Partnerite esindajate Isikuandmed (nimi, isikukood, kontaktandmed (e-post/telefon), kirjavahetus – otse partnerite kontaktidelt);
Kinnistute arv (– allikas Kinnistusraamat);
Vaidlustusega seonduvad andmed (nimi, isikukood, vaidlustuse sisu, tulemus -– otse Andmesubjektilt, Partnerilt);
Teenuse tarbimisel ja veebilehe külastamisega tekkivad andmed (otsingu logid, otsitavate andmete nimetus ja internetiaadress, otsingu kuupäev ja kellaaeg, arvuti operatsioonisüsteem ja kasutatav brauser, riik, kust meie veebilehte külastatakse, ajavöönd Greenwichi aja suhtes (GMT), päringu sisu, juurdepääsu staatuse / HTTP staatuse kood, edastatud andmete maht, viimati külastatud veebileht, brauseri seaded, brauseri tarkvara keel ja versioon, brauseri aktiivsed pistikprogrammid, IP- aadress – otse Andmesubjektilt, kes teenust, veebilehte külastab);
Seiresse lisamise fakt (maksuvõla, maksuhäire, Ametlike Teadaannete osas);
Võime töödelda ka surnud isiku Isikuandmeid.

3. Andmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
OÜ Krediidiregister õigustatud huvi Isikuandmete Töötlemiseks tuleneb ettevõtte tegevuseesmärgist, OÜ Krediidiregister tegeleb krediidiotsuste tegemiseks vajaliku info kogumise, analüüsimise ja vahendamisega. Isikuandmete Töötlemine toimub IKÜM-i üldmääruses artiklis 6(1)(f) sätestatud alusel:
„isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul, kui andmesubjekt on laps.“

Isikuandmete Töötlemine, eesmärk ja õiguslik alus
Töötleme Isikuandmeid OÜ Krediidiregister ja meie Partnerite õigustatud huvi eesmärgil IKÜM artikkel 6(1)(f) alusel. OÜ Krediidiregister õigustatud huvi on usaldusväärse ja tervikliku infoportaali pidamine võimaldamaks meil tegeleda selliselt äritegevusega, pakkudes klientidele kvaliteetset teenust ning abistada kolmandaid isikuid usalduseväärse, tervikliku ning kõikehõlmava andmebaasiga erinevates võlasuhetes krediidiotsuste tegemisel. Taust.ee edendab tsiviilkäibe õiguskindlust, andes võimaluse kontrollida ettevõtte või ka isiku usaldusväärsust ja teha kvaliteetne krediidiotsus.
3.1 Maksehäireregistri pidamine ja Avaliku infona kogutud Isikuandmete Töötlemine
Maksehäireregistrisse sisestavad andmeid OÜ Krediidiregister lepingulised koostööpartnerid pärast võla olemasolu kontrolli, mis hõlmab ka võlgnikuga kontakteerumist. OÜ Krediidiregister Töötleb sisestatud andmeid isikute osas krediidiotsuste tegemiseks, sisestatud andmeid avaldatakse Partnerile, kes omavad IKÜM artikkel 6(1)(f) õigustatud huvi (usaldusväärse krediidiotsuste tegemine üüri, laenu/kestvuslepingu, ärisuhtes või töösuhtes) maksehäirete info vaatamiseks.
OÜ Krediidiregister kasutab Avalikku informatsiooni kogudes ja süstematiseerides Äriregistrist, Kinnistusraamatust, Rahavastikuregistrist, Ametlikest Teadaannetest, Maksu ja Tolliametist, Riigi Teatajast (kohtulahendite arvuga seonduv info) tulenevat infot. Sisestatud ja süstematiseeritud avalikke andmeid avaldatakse Partnerile, kellel on Isikuandmete Töötlemiseks õigustatud huvi IKÜM artikkel 6(1)(f) (usaldusväärse krediidiotsuste tegemine üüri, laenu/kestvuslepingu, ärisuhtes või töösuhtes) alusel.
OÜ Krediidiregister võimaldab Partneritel teostada seiret IKÜM artikkel 6(1)(f) õigustatud huvi (usaldusväärse krediidiotsuste tegemine üüri, laenu/kestvuslepingu, ärisuhtes või töösuhtes) alusel, kellel on finantsregulatsioonist, turu tava ja järelevalve asutuste juhistest tulenev aktiivne kohustus jälgida kliendiga seonduvaid muudatusi ka krediidivõimekuse/ maksekäitumisega puudutavate asjaolude osas kogu kliendisuhte ajal.
3.2. Seoste loomine
OÜ Krediidiregister koondab ja visualiseerib ka Äriregistris ligipääsetavaid ja avaldatud kehtivaid ning kehtetuid seosesid nii ettevõtete kui isikutega. Süstematiseeritud ja kokku koondatud seoseid, mis sisaldavad ka Isikuandmeid, avaldatakse nii füüsilise isiku kui ka konkreetse ettevõtte vaates Partnerile, kellel on Isikuandmete Töötlemiseks õigustatud huvi IKÜM artikkel 6(1)(f) (usaldusväärse krediidiotsuste tegemine) alusel (Äriregistri kohta rohkem infot siit: https://ariregister.rik.ee/est/dataprotection).
3.3. Skoori andmine
Krediidiregister OÜ ei vii läbi Profileerimist IKÜM art 22 tähenduses, mil Andmesubjekti osas võetakse vastu otsus, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel. Seda juba põhjusel, et Krediidiregister OÜ andmetöötlus ainult automatiseeritud töötlusel ei põhine, vaid skoori andmise protsessi kontrollib ja täiendab ka inimene. Skoori andmine, s.o Profileerimine toimub OÜ Krediidiregister ja Partnerite IKÜM artikkel 6(1)(f) (usaldusväärse krediidiotsuste tegemine) alusel, kui konkreetne Partner esitab meile vastava tellimuse. Kõigile portaalis kajastatud füüsilistele isikutele skoori ei anta, vaid see valmib Partneri vastava tellimuse kohaselt, vajaduse ning õigustatud huvi põhiselt. Skoori määramiselt arvestatakse järgmisi kriteeriume: isiku maksehäirega seonduv info, isiku krediidiaktiivsus, isiku varad ning võidakse arvestada ka Avalikes Teadaannetes ning kohtulahenditest tulenevat infot. Skoor on asjaolu, mida Partner võib oma krediidiotsuse tegemisel arvesse võtta, kuid Partnerid otsustavad lõppastmes ise enda riskiisu, s.t kellega ja mis tingimustel ollakse valmis lepingut sõlmima.

4. Teave Isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate ning edastamise kohta väljapoole EMP-i:
Edastame Isikuandmeid meie Partneritele, keda seob kas kestvusleping või ühekordse teenuse osutamise leping. Lisaks teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid ja ka Isikuandmeid.
Sellisteks kolmandateks isikuteks on reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid, s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad, tingimusel, et:
(1)     vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
(2)     Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt meie juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Isikuandmeid võidakse edastada ka riiklikele ametiasutustele (kohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid – kriminaalmenetluste raames informatsiooni edastamine, kes on teinud isiku kohta päringuid) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Üldreeglina me ei edasta Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

5. Andmesubjekti õigused
Andmesubjektil on õigus saada teavet, kas ja mis alustel OÜ Krediidiregister tema Isikuandmeid Töötleb ja õigus saada juurdepääs töödeldavatele Isikuandmetele.

Andmesubjekt võib nõuda enda Isikuandmete parandamist või nende piiramist ajal, mil OÜ Krediidiregister hindab isiku õigust nõuda enda Isikuandmete kustutamist. Andmesubjekt võib nõuda Isikuandmete kustutamist, mille Töötlemiseks on isik nõusoleku andnud, muudel õiguslikel alustel töödeldavate Isikuandmete (õigustatud huvi) kustutamist Andmesubjekt nõuda ei saa.

Andmesubjekt võib esitada vastuväiteid enda Isikuandmete Töötlemise kohta ja nõuda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, võtta tagasi enda nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks.

Andmesubjektil on Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale Töötlejale üle kantud kujul. Täpsemalt on Andmesubjektil ülekandmise õigus, kui andmetöötlemine põhineb nõusolekul või lepingul (vt IKÜM art 6(1)(b)) ning neid Isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus tutvuda Andmesubjekti Isikuandmeid puudutava andmetöötluse õigustatud huvi analüüsiga (õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks palume edastada sellekohane pöördumine e-posti aadressile isikuandmed@taust.ee).

Meie andmekaitseametnik on isik, kes järgib meie Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta. Meie andmekaitse ametnik on Art Andresson (e-post: art@taust.ee).

Andmesubjekt võib esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee) või pöörduda kohtu poole, kui OÜ Krediidiregister Isikuandmete Töötlemine rikub tema õiguseid ja huve.

Andmesubjekt võib pöörduda OÜ Krediidiregister poole e-maili andmekaitse@taust.ee vahendusel. Esitatud taotlusele vastab OÜ Krediidiregister ühe kalendrikuu jooksul, vajadusel (asjaolude täpsustamiseks) on OÜ’l Krediidiregister õigus pikendada taotlusele vastamise tähtaega, teavitades sellest Andmesubjekti.

6 Isikuandmete säilitamise tähtaeg
Äriregistrist (vt https://www.just.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/isikuandmete-tootlemine), Kinnistusraamatust (https://www.rik.ee/et/asutusest/andmekaitsetingimused), Rahavastikuregistrist, Ametlikest Teadaannetest (https://www.rik.ee/et/asutusest/andmekaitsetingimused), Maksu ja Tolliametist (https://www.emta.ee/eraklient/amet-uudised-ja-kontakt/dokumendid-isikuandmed/isikuandmete-tootlemine#andmete-sailitamine), Riigi Teatajast (https://www.riigiteataja.ee/kkk.html#11) kogutud andmeid Töötleme märgitud registrite säilitamise tähtaegasid järgides ja selle kohta saad rohkem infot viidatud registrite andmetöötluse tingimustest. Seejuures Töötleme ja kuvame Riigi Teataja kohtulahendite otsingu süsteemi, MTA maksuvõla, Kinnistusraamatu ning Ametlike Teadaannete infot reaalajas vastavalt parasjagu riiklikes registrites leiduvale infole.
Partnerite, teenuste tarbimisega seonduvaid ja vaidlustusega seonduvaid Isikuandmeid säilitame lepingu kehtivuse ajal ning lisaks veel kümme aastat võimalike õigusnõuete kaitseks.
Maksehäireid ja sellega seonduvaid andmeid Töötleme maksimaalselt viisteist aastat.
Ettevõtte profiilil kuvame ettevõtte seoseid kehtetute, s.o ajalooliste, füüsilise isikutega kuni viis aastat. Füüsilise isiku profiilil kuvame kehtetuid, s.o ajaloolisi, seoseid kuni viis aastat.

7 Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
Kogume Taust.ee veebilehe külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse kasutaja brauseri poolt kasutaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid.

Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada toodete ja teenuste tarbimist vastavalt Andmesubjekti harjumustele, kindlustada parim teenuse kvaliteet ning hõlbustada kasutaja liikumise haldamist veebis ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Meie veebilehel võib olla kolmandate osapoolte küpsiseid, mille osas vastutavaks töötlejaks oleme meie ja koostööpartnerid. Vastav teave on leitav meie veebilehel oleva küpsiselahenduse kaudu.

Kasutame järgmist liiki küpsiseid:

Vajalikud küpsised on hädavajalikud, et veebilehte kasutada – selleks, et lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, vajalikud küpsised võimaldavad veebilehele sisselogimist, eristada bot’e inimestest ja tagada muid turvafunktsioone. Ilma nende küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud küpsised on veebilehe toimimiseks ja meie teenuse pakkumiseks vältimatult vajalikud, siis on need küpsised alati sisselülitatud.

Funktsionaalsuse ja jõudlusküpsised - on küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas andmesubjektid veebilehte kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Jõudlusküpsisega hindame kasutaja liikumist ning funktsionaalsuse küpsisega teame näiteks, mis keeles veebilehte kuvada. Neid küpsiseid kasutatakse veebilehe toimimise ja teenuse pakkumise parandamiseks. Need küpsised on ka kolmanda osapoole küpsised, vt küpsiste loetelu täpsemalt meie küpsiselahenduses.

Küpsiste osas nõustuvad Andmesubjektid nende kasutamisega veebilehel või veebibrauseris. Töötluse aluseks ongi reeglina nõusolek (v.a hädavajalikud küpsised). Suurem osa veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid lubamata ei pruugi veebilehe kõik funktsioonid saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Andmesubjekti kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja meie veebilehel küpsiselahenduse kaudu. Andmesubjekt saab küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a hädavajalikud küpsised, mis on automaatselt sees).

Täpsem teave küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta on leitav meie veebilehel vastava küpsiselahenduse kaudu.